Úvod

I přes společnou historii se středoevropské národy v průběhu 19. a 20. století, navzdory sdílení společného geopolitického a kulturního prostoru, odcizily, což se odrazilo zejména v politické rovině vzájemných vztahů, ale stejně tak i v oblasti kultury a literatury. Společným staletým vývojem a koexistencí vytvořené historicko-kulturní kořeny spojují národní komunity dodnes. Úkolem našeho vědecko-výzkumného záměru, jehož další prioritou je i vzdělávací a popularizační role, je proto kromě základního zmapování politicko-historických determinantů vyplývajících z procesu národního sebeuvědomování, zkoumat průniky a zároveň dějinným vývojem vzniklé rozdíly vedle sebe žijících etnik a národnostních skupin v regionu tzv. střední Evropy.

Slovo vedoucího

Milé kolegyně a kolegové, přátelé,

vítám Vás na webových stránkách Vědeckého výzkumného záměru: – Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století.

Webové stránky, stejně jako facebooková stránka, Vám budou průběžně přinášet informace a zajímavosti z průběhu řešení vědeckého projektu, ale i další zajímavé informace z prostředí historicko-společenského vývoje střední Evropy 19. a 20. století, ale i ze současnosti.

Dozvíte se zde podrobnosti o členech výzkumného týmu, jejich výzkumných, pedagogických a popularizačních aktivitách, a to nejen na jejich domácích pracovištích (ÚČD FF UK, KSES FF UK v Praze a dalších). Stejně tak Vám předložíme a budeme aktuálně prezentovat přehled vědecko-výzkumné činnosti interních a externích pracovníků.

Dozvíte se více o již vydaných publikacích v rámci řešení VVZ, o aktuálně připravovaných publikacích, o přednáškové činnosti jednotlivých členů a také o jejich zaměření (oblastech výzkumu, tématech výuky na univerzitách v Česku, ale i v zahraničí).

Kromě hlavního popisu průběhu výzkumu a prezentace jeho výsledků, stejně jako jeho publikačních, mediálních, veřejných výstupů, by Vás určitě mohla zaujmout, mimo jiné, „DATABANKA“ výzkumných (nejen archivních) materiálů, které členové výzkumného týmu v průběhu řešení projektu shromažďují pro vědecké, ale i didaktické (pedagogické) účely a budou je v rámci databanky nabízet ke shlédnutí.

A v neposlední řadě budeme v rámci řešení VVZ realizovat přednáškové pobyty našich zahraničních i domácích kolegů, kteří nám budou rozšiřovat obzory a znalosti o středoevropském (českém, maďarském, polském, slovenském, rakouském,…) prostoru, kultuře, dějinách, politice, prostě o všem, co zajímá nás a mohlo by zajímat i Vás.

Dále by Vás mohly zaujmout aktivity, které plánujeme realizovat ve spolupráci se studenty, kteří nás jako partneři podporují při prezentacích výsledků výzkumu a témat, která s ním souvisí. Zejména se jedná o kolegy ze spolku Středoevropský diskusní kruh.

Jsme přesvědčeni, že náš výzkumný tým, externí spolupracovníci (domácí i zahraniční) a spolupracující studentské spolky Vám budou nabízet zajímavé informace z vědecko-výzkumné činnosti, ale i z dalších oblastí, které reflektují aktuální vědecký a společenský vývoj v regionu střední Evropy.

O všem Vás budeme samozřejmě vždy a čerstvě informovat.

Předem Vám všem děkujeme za Vaši přízeň!

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

vedoucí VVZ – Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století.